IMG_E3752.JPG

Hygiëne

Desinfectie en hygiëne

Auteur:          Nuyvilaq Working Dogs

Leestijd:         5 min

Bij Nuyvilaq Working Dogs staat Hygiëne hoog in het vaandel, wij onderhouden ons trainings/ speelveld ook dagelijks.  Nuyvilaq Working Dogs heeft geen kennels onze honden kunnen gaan en staan waar ze willen, zowel binnen als buiten. Wij hebben wel een trainings/speelveld waar onze honden regelmatig trainen en spelen, deze moet dus regelmatig gedesinfecteerd worden. Vele hondenliefhebbers zullen echter weinig bekend zijn met wat meer achtergrondinformatie. Vandaar dit artikel.

Wanneer we het hebben over "desinfectie" en "hygiëne", doen we er verstandig aan, deze begrippen eerst nader te omschrijven, aangezien ze nogal eens in verschillende betekenissen worden gebruikt. Hygiëne wordt wel eens als volgt omschreven "hygiëne is een samenspel van alle handelingen en maatregelen die worden genomen om besmetting tegen te gaan".

 

Met samenspel wordt bedoeld, dat hygiëne bestaat uit zeer verschillende onderdelen, waarmee iedereen thuis en op het werk te maken krijgt, zoals handen wassen, kleren reinigen, vloeren schrobben etc. Voorbeeld van wat men in het algemeen "reiniging" noemt: het verwijderen van vuil, zodat er "op het oog" een schoon resultaat wordt behaald. Op het oog, want er bestaat ook verontreinigingen, die niet met het blote oog waarneembaar zijn, maar evenwel zeer goed de oorzaak van besmetting kunnen zijn.

Micro-organismen Hiermee bedoelen we zeer kleine, eencellige wezens, waartoe onder andere bacteriën, schimmels en gisten behoren. Onder "gunstige" omstandigheden kan één micro-organisme na 4 uur zijn uitgegroeid tot een aantal van 4000, en na 9 uur al tot een aantal van 128 miljoen exemplaren.

 

Ongunstige omstandigheden zijn voor micro-organismen o.a. extreme kou en grote hitte. Sommige soorten zien echter kans te overleven en zelfs zich uit te breiden. Het in de koelkast zetten van levensmiddelen is lang niet altijd een volkomen veilige methode om bederf te voorkomen. Dit hangt af van het soort micro-organisme waarmee het voedsel is besmet.

 

Sommige soorten bacteriën zijn in staat tijdens het voorkomen van ongunstige omstandigheden over te gaan in een z.g. spore. Worden de omstandigheden weer beter, dan groeit de spore weer uit tot een bacterie.

 

Lang niet alle micro-organismen zijn schadelijk. Bijvoorbeeld gist bij het broodbakken en schimmel bij het bereiden van kaas. Waar het hier dus om gaat, zijn de micro-organismen die vergif produceren, en derhalve ziektes verwekken en voedselbederf veroorzaken.

 

Deze zijn schadelijk en dienen daarom uitgeschakeld te worden. Zoals gezegd: reiniging is hiertoe niet alleen voldoende, omdat micro-organismen zich niet waarneembaar laten verwijderen. integendeel: het afvegen van een oppervlak met bijvoorbeeld een stofdoek of veger veroorzaakt eerder verspreiding dan verwijdering.

Micro-organismen hiermee bedoelen we zeer kleine, eencellige wezens, waartoe onder andere bacteriën, schimmels en gisten behoren. Onder "gunstige" omstandigheden kan één micro-organisme na 4 uur zijn uitgegroeid tot een aantal van 4000, en na 9 uur al tot een aantal van 128 miljoen exemplaren.

 

Ongunstige omstandigheden zijn voor micro-organismen o.a. extreme kou en grote hitte. Sommige soorten zien echter kans te overleven en zelfs zich uit te breiden. Het in de koelkast zetten van levensmiddelen is lang niet altijd een volkomen veilige methode om bederf te voorkomen. Dit hangt af van het soort micro-organisme waarmee het voedsel is besmet.

 

Sommige soorten bacteriën zijn in staat tijdens het voorkomen van ongunstige omstandigheden over te gaan in een z.g. spore. Worden de omstandigheden weer beter, dan groeit de spore weer uit tot een bacterie. Lang niet alle micro-organismen zijn schadelijk. Bijvoorbeeld gist bij het broodbakken en schimmel bij het bereiden van kaas. Waar het hier dus om gaat, zijn de micro-organismen die vergif produceren, en derhalve ziektes verwekken en voedselbederf veroorzaken.

 

Deze zijn schadelijk en dienen daarom uitgeschakeld te worden. Zoals gezegd: reiniging is hiertoe niet alleen voldoende, omdat micro-organismen zich niet waarneembaar laten verwijderen. integendeel: het afvegen van een oppervlak met bijvoorbeeld een stofdoek of veger veroorzaakt eerder verspreiding dan verwijdering.

Desinfectie Er zijn verschillende methoden om micro-organismen te bestrijden.

Infecte en besmetting Er bestaat grote verwarring over het verschil tussen de begrippen "infectie" en "besmetting". Besmetting is de overdracht van micro-organismen van de ene naar de andere plaats. Infectie daarentegen is de overdracht van micro-organismen naar levend weefsel (een wondje bijvoorbeeld), waardoor een ontsteking ontstaat. Een voorwerp kan dus nooit geïnfecteerd zijn of worden.

Desinfectiemiddelen Het spreekt voor zich, dat chemische desinfectiemiddelen aan bepaalde eisen moeten voldoen, betreffende giftigheid, corrosiviteit (roestvorming),

 

aantasting van de huid. Deze eisen zijn uiteraard mede afhankelijk van de sector waar desinfectiemiddelen worden toegepast (ziekenhuis, grootkeuken, zwembad, sporthal, dierenverblijf).

Desinfectie methoden De manier waarop we desinfecteren kunnen we indelen in twee klassen, te weten: ​ Eerst reinigen, dan desinfecteren (2 handelingen). Reinigen en desinfecteren in één handeling. In het algemeen is het zo dat sterk vervuilde oppervlakken eerst gereinigd moeten worden voordat ze kunnen Worden gedesinfecteerd. Als we bijvoorbeeld een sterk vervuilde vloer met een gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel behandelen, dan wordt niet de vloer, maar het vuil gedesinfecteerd. Gecombineerde reiniging en desinfectie is dan ook alleen maar aan te bevelen als er sprake is van een lichte bevuiling.

Alle desinfectiemiddelen, die in de handel worden gebracht moeten door de overheid worden goedgekeurd en worden toegelaten. Op de verpakking is dit door een toelatingsnummer kenbaar gemaakt. Reinigingsmiddelen zonder dit nummer, waaraan een desinfecterende werking wordt toegeschreven moeten derhalve niet gebruikt worden voor een goede ontsmetting.

 

Men kan desinfectantia verder nog in twee groepen onderverdelen, n.l. bacteriostase en bactericiden. Bacteriostase zijn zelf niet in staat micro-organismen te doden. Hun werking berust namelijk op het feit, dat zij micro-organismen belemmeren in hun voortplanting. Een bekende bacteriostatisch is "hexachiorofeen" dat vaak in zeep wordt verwerkt.

Samenvatting Uit het voorafgaande mag worden geconcludeerd, dat desinfectie, als onderdeel van een verantwoorde hygiëne, in geen enkele kennel mag ontbreken. Dit wil echter niet zeggen dat eik voorwerp en eik oppervlak geregeld moet worden gedesinfecteerd, doch alleen die oppervlakken of voorwerpen, waarvan de mate van besmetting een gevaar voor de gezondheid kan inhouden. Zoals vloeren, vlonders en etens- en drinkbakken. Desinfecteren of ontsmetten is een handeling waarvan het resultaat niet direct zichtbaar is. Zorgvuldigheid is daarom een vereiste.

Men kan dit doen door: verhitting; droogtebehandeling, bestraling en door toevoeging van chemicaliën ' De eerste drie methoden zijn voor ons niet van toepassing. Bestrijding van micro-organismen met chemicaliën noemt men desinfecteren en de daarbij te gebruiken chemische hulpmiddelen desinfectantia. "Desinfecteren omschrijft men wel als; het zodanig behandelen van oppervlakken, dat geen besmetting kan worden overgebracht".

 

Dit betekent, dat door deze behandeling bepaalde chemische stoffen op de eerste plaats het overgrote deel van de aanwezige micro-organismen doden, terwijl ze verder de omstandigheden zodanig maken, dat een groei van het overgebleven aantal onmogelijk wordt gemaakt.

 

Met andere woorden; het aantal micro-organismen op een behandeld oppervlak is zo gering geworden, dat een voorwerp dat in aanraking komt met dit oppervlak, niet besmet kan worden. ​

Mijns inziens verdient het voorkeur om vloeren van kennels, waarin honden voortdurend verblijven en ook hun behoefte doen, elke week te ontsmetten. Kennels waarin de hond geen behoefte doet elke twee weken en kennels waarin de hond niet voortdurend verblijft één keer per maand. Wij spoelen ons trainingsveldje wel elke dag af met water en schoonmaak middel. Maar wat ik eerder uitlegde hoort dit meer bij het opruimen.

Stank problemen zijn vaak lastig op te lossen, omdat de meeste producten enkel de geur maskeren, in plaats van de stankbron te verwijderen. Hierdoor verdwijnt de geur slechts tijdelijk en komt deze vaak snel weer terug. De industriële stank verwijderaar wat wij gebruiken dekt de geur echter niet alleen af, maar vernietigt de stankbron volledig. Dit maakt het product bij uitstek geschikt voor de bestrijding van geuren. Wij gebruiken een urine bestrijder van milieu nationale niet de goedkoopste maar wel de beste.